Overige informatie

Het schooladvies van de basisschool

 

Het schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Het schooladvies bepaalt op wat voor opleiding een leerling in het VO aan de slag kan gaan.

Basisscholen moeten vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan elk kind en dit advies uiterlijk 15 maart registreren in BRON. Dit advies is voor de ouders niet bindend[1]. Voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool leidend bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is.

 

In de regio Breda werken we met een schooladvies dat bestaat uit twee delen:

  1. het diplomaperspectief. Het diplomaperspectief is een enkelvoudig advies en hiermee geeft het PO aan welk diploma een leerling in potentie moet kunnen halen. Het is enkelvoudig omdat bijvoorbeeld een diploma vmbo-tl/havo niet bestaat.
  2. het plaatsingsadvies. Hiermee geeft het PO aan waar een leerling in het voortgezet onderwijs het beste kan starten, welke soort brugklas de meeste kans van slagen op het uiteindelijke diploma biedt. Het plaatsingsadvies hoeft niet enkelvoudig te zijn. Het kan dus zijn dat een leerling de basisschool verlaat met het diplomaperspectief  havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo of een plaatsingsadvies havo of een plaatsingsadvies havo/vwo.

 

Het plaatsingsadvies is het onderdeel dat uiterlijk 15 maart in BRON wordt geregistreerd en als schooladvies in het OSO-overstapdossier wordt opgenomen. Het diplomaperspectief wordt als bijlage meegestuurd, eventueel als onderdeel van het OWR of groeidocument.

 

Nadat de uitslag van de eindtoets bekend is geworden, kan de basisschool het gegeven advies heroverwegen en tot aanpassing ervan besluiten. Zowel het oorspronkelijke als het aangepaste advies worden in het leerlingvolgsysteem ingevoerd en met BRON uitgewisseld. Ook het voortgezet onderwijs voert in het leerlingvolgsysteem zowel het oorspronkelijk als het herziene advies in.

 

Na het herziene schooladvies kan een leerling alsnog op een andere school worden aangemeld. Daarbij moet men zich realiseren dat de lotingsprocedure achter de rug is en het aantal beschikbare plaatsen zeer beperkt is.

 

[1] Bron: website OCW

 

Contact

 

De Bredase scholen hebben een goed onderling contact. Alle aspecten rondom de toeleiding en plaatsing in het Voortgezet Onderwijs wordt door het gezamenlijke PO en VO besproken in de
zogenoemde BOVO-commissie.

 

Daarin is onder meer de afspraak gemaakt dat ouders en/of leerlingen met eventuele vragen naar de basisschool gaan om die vragen daar te bespreken.

 

Om die reden is er op deze website geen contactadres opgenomen. Wij verwijzen u graag naar de basisschool van uw kind.